top of page

Regulamin B2B

Wstęp: Serwis B2B dedykowany jest wyłącznie do Partnerów Handlowych w tym Przedsiębiorców z wyłączeniem  Konsumentów.

Definicje 
 

 • Regulamin – to niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

 • Konto: Partnera handlowego/Przedsiębiorcy to zarejestrowane konto za pomocą , którego Partner Handlowy/Przedsiębiorca zarządza swoimi danymi, uzyskuje powiadomienia o aktualnym statusie zamówień, ma dostęp do cen produktów , składa zamówienia itp.

 • Produkt – to towar znajdujący się w Katalogu, który jest przedmiotem sprzedaży

 • Katalog-zbiór danych dotyczących towarów w ofercie z podaniem ceny lub możliwości zapytania o cenę.

 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru w rozumieniu ustawy Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Partnerem Handlowym/Przedsiębiorcą  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 • B2B- usługa w serwisie www.vipolimex.pl  dotycząca oferty skierowanej do Partnerów Handlowych/Przedsiębiorców

 • Usługodawca –  Vipolimex Sp.zo.o. z siedziba w Starych Babicach ul. Mizikowskiego 11      , NIP: 118 16 42 121

 • Zamówienie – oświadczenie woli Partnera Handlowego, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem serwisu www. vipolimex.pl  i usługi B2B.

 • Rejestracja : podanie usługodawcy niezbędnych danych do rejestracji ,  kontaktu i realizacji złożonego Zamówienia.

Wstępne informacje 
 

        Serwis B2B pozwala na :

 • Podgląd aktualnych cen i rabatów.

 • Przesyłanie faktur

 • Kontrolę procesu dostawy,

 • Potwierdzenie zamówień

 • Obsługę zamówień

 • Ułatwienie procesu ofertowania
   

        Serwis  vipolimex.pl i usługa B2B wykorzystuje pliki typu Cookies na zasadach opisanych w polityce prywatności.
 

 • Vipolimex Sp.zo.o.. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do katalogu, zmian w danych technicznych oferowanych produktów, zmian dotyczących cen i rabatów, wycofania produktu oraz wyłączenia czasowego lub całkowitego B2B na czas aktualizacji, awarii, napraw lub problemów technicznych lub z przyczyn od nas nie zależnych, bez dodatkowego informowania o tym fakcie .

 • Vipolimex Sp.zo.o.. nie bierze odpowiedzialności za wszelkie zmiany lub błędy w zamieszczonym Katalogu dotyczącym Produktów wynikające zarówno ze zmian u producentów , błędów pisarskich lub błędów od nas nie zależnych.

 • Zaistniałe błędy lub zmiany w asortymencie  nie są podstawą do jakichkolwiek roszczeń

 • Vipolimex Sp.zo.o.. informuje, że zamieszczone zdjęcia są tylko zdjęciami przykładowymi i końcowy produkt może odbiegać nieznacznie od przedstawionego.

 • Wszelkie treści a w szczególności prawa autorskie , nazwy, symbole , znaki towarowe, zdjęcia itp. podlegają ochronie prawnej przysługującej zarówno Vipolimex Sp.zo.o.. jak i producentom towarów, a  udostępnione w serwisie www.vipolimex.pl i  B2B należą do Vipolimex Sp.zo.o.  lub do danych producentów, dystrybutorów , importerów  z którymi Vipolimex Sp.zo.o.  ma podpisane umowy współpracy lub posiada stosowne oświadczenia woli o współpracy handlowej  lub nawiązał z producentem, dystrybutorem lub importerem stosunki handlowe w zakresie kupna-sprzedaży danych produktów.


Produkty
 

 • W serwisie umieszczono opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny

 • Ceny przekazane za pomocą serwisu B2B są dla Partnera Handlowego wiążące .

 • Informacja o cenie przekazana za pomocą usługi B2B nie stanowi zawarcia umowy kupna- sprzedaży do momentu otrzymania  maila z informacją potwierdzającą zamówienie od Partnera Handlowego/ Przedsiębiorcy do Usługodawcy i potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji .

 • Cena Produktu na stronach serwisu B2B jest wyrażona w PLN i jest ceną netto / brutto

 • Cena Produktu nie zawiera kosztów dostawy, które są podane w trakcie składania Zamówienia lub w indywidualnych negocjacjach.

 • Produkty dostępne na Platformie B2B są nowe i są produktami pełnowartościowymi oraz posiadają gwarancję producentów.

 • Warunki gwarancji określone są w kartach gwarancyjnych , które dołączane są do Produktów.
   

Jak Korzystać  z B2B
 

 • Partner Handlowy, żeby móc korzystać z usługi B2B musi posiadać kartotekę w systemie Vipolimex Sp.zo.o. 

 • Vipolimex Sp.zo.o.  zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie z zachowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego zalogowania się  i zaakceptowania przez Partnera Handlowego/Przedsiębiorcy regulaminu B2B

 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

 • Vipolimex Sp.zo.o. . zastrzega sobie prawo do modyfikowania sposobu realizacji usług w zależności od warunków technicznych i możliwości starając się zachować jak najlepszą jakość realizowanych usług .

 • Vipolimex Sp.zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia wynikające ze złej jakości urządzeń elektronicznych używanych przez Partnera Handlowego lub z warunków technicznych leżących po stronie Dostawców Internetu lub zakłóceń technicznych ani za żadne zdarzenia wynikające z przyczyn od Usługodawcy niezależnych. 

 • Partner Handlowy na swoją odpowiedzialność korzysta z serwisu B2B i sam jest odpowiedzialny za działania wykonane przez siebie w ramach serwisu B2B.

 • Vipolimex Sp.zo.o. . zastrzega sobie prawo do zablokowania Partnerowi możliwości korzystania z usługi B2B  w przypadku :

 1. Naruszania przez Partnera Handlowego/Przedsiębiorcy postanowień niniejszego regulaminu lub dokonywania czynności prawnych lub sprzecznych z prawem powszechnie obowiązującym

 2. Podanie przez Partnera Handlowego/Przedsiębiorcy danych nieprawdziwych lub  wprowadził w błąd lub naruszył prawa osób trzecich

 3. Nieodebranie więcej niż 1 raz dokonanych Zamówień.

 4. Partner handlowy, którego prawo do korzystania z usługi B2B zostało zablokowane nie może powtórnie zawrzeć ze Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

 

 Realizacja zamówień
 

 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Platformę B2B należy dokonać wyboru Towaru dostępnego w Katalogu i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, i wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do realizacji zamówienia i wystawienia poprawnej faktury.

 • Zamówienie można składać za pośrednictwem Platformy B2B.

 • Zamawiać należy towar w pełnych zbiorczych opakowaniach ( INNER, KARTON ) . Sprzedawca nie będzie przepakowywał produktów aby zmieniać ilość inną niż oryginalnie zapakowane.

 • Vipolimex Sp.zo.o.  zastrzega sobie prawo do modyfikacji zamówienia w szczególności do zmiany ilości zamówionego towaru lub do całkowitego jego usunięcia w przypadku gdy w trakcie realizacji zamówienia okaże się jego brak.

 • Na wszystkie zamówione towary Vipolimex Sp.zo.o.  wystawi Fakturę VAT.

 • Każde zamówienie może być potwierdzone  mailem podanym przy rejestracji.

 • Realizacja zamówień następuje niezwłocznie po ich złożeniu w godzinach pracy lub w następnym dniu roboczym .


Płatność
 

 1.  Płatność gotówką przy odbiorze – gdy Partner Handlowy płaci za towar przy odbiorze osobistym w siedzibie Usługodawcy

 2. Płatność przelewem na konto Usługodawcy- Partner Handlowy jest zobowiązany do uiszczenia płatności za zamówiony towar na podane przez Usługodawcę konto w ustalonym terminie .

 3. Płatność za pobraniem – Partner Handlowy płaci za Towar w momencie jego odbioru od

 4. Usługodawca nie pokrywa kosztów, jakie poniesie Partner w związku z realizacją płatności na rzecz Usługodawcy.
   

Dostawa
 

 1. Vipolimex Sp.zo.o. realizuje zamówienia na terenie Polski  korzystając z  firm kurierskich : na zasadach określonych w warunkach i regulaminie tych firm.  Jak również transportem własnym.

 2. Zamówiony towar dostarczany jest na adres wskazany w zamówieniu

 3. Obowiązki Partnera Handlowego w chwili odbioru przesyłki :

 • Sprawdzenie stanu przesyłki a w szczególności uszkodzenia opakowań

 • Sprawdzenie kompletności przesyłki

 • Sprawdzenie zgodności zawartości przesyłki ze złożonym zamówieniem

 • Sprawdzenie stanu Produktów, a w szczególności ewentualne uszkodzenia.

 1. W przypadku zaistnienia zdarzenia o którym mowa w punkcie 3 (Dostawa) Partner Handlowy zobowiązany jest :

 • do odmowy przyjęcia przesyłki

 • spisania w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej protokołu uszkodzeń - na formularzu od Kuriera.

 • powiadomienie Usługodawcy o w/w sytuacji .

       5. W przypadku nie dopełnienia powyższych formalności w chwili odbioru , towaru nie można zwrócić ani reklamować .!!

       6.Partner Handlowy pokrywa koszty transportu zamówionego towaru :

 • na warunkach określonych w zamówieniu.

 • W przypadku odbioru osobistego, koszt dostawy wynosi 0 zł.

 

 Reklamacje, zwroty, niezgodności Towaru z umową
 

 1. Usługodawca nie jest producentem Towarów lecz Dystrybutorem/Importerem .

 2. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta można składać zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi względnie zgodnie z kartą gwarancyjną Produktu.

 3. Partner Handlowy dostarczy reklamowany towar na własny koszt oraz odpowiedzialność na adres siedziby usługodawcy lub innego podmiotu, zgodnie z warunkami gwarancji.

 4. Partnerowi Handlowemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji i uwag w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia dostawy towaru .

 5. Reklamacje można składać na Platformie B2B jak również bezpośrednio w siedzibie firmy usługodawcy.
   

 Polityka ochrony danych osobowych i prywatności
 

        Pojęcia ogólne
 

 1. zbiór danych - jest to  zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego.

 2. przetwarzanie danych -są to operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

 3. system informatyczny- jest to zestaw współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych itp. zastosowanych w celu przetwarzania danych na potrzeby  realizacji przez Usługodawcę Zamówienia względnie zaprezentowania treści dostępnych na Platformie B2B;

 4. zabezpieczenie danych w systemie informatycznym - rozumie się wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym dostępem;

 5. usuwanie danych to niszczenie danych osobowych lub  modyfikacje, które nie pozwalają na ustalenie tożsamości osoby, której te dane dotyczą;

 6. zgodę Partnera Handlowego, to oświadczenie woli, z ujęta w nim  zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych - zgoda może zostać w każdym terminie odwołana.

 7. Administratorem danych osobowych Partnera Handlowego zbieranych za pośrednictwem serwisu www.vipolimex.pl i B2B jest firma Vipolimex Sp.zo.o.

 8. Dane osobowe Partnera Handlowego zbierane przez Administratora za pośrednictwem Platformy B2B zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży, wystawieniu faktury

 9. Podanie danych osobowych przez Partnera Handlowego jest dobrowolne, jednak nie podanie danych osobowych skutkuje odmową zawarcia umowy sprzedaży.


Pozostałe
 

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy .

 2. W przypadku braku zamówień na Platformie B2B  w czasie 6 miesięcy login jak również hasło Partnera zostanie zablokowane bez możliwości korzystania z Platformy B2B

 3. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego 1-krotnego wezwania Partnera do zaprzestania ww. naruszeń .

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawca a Partnerem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy, chyba że co innego wynika z zawartych pomiędzy Stronami porozumień w formie pisemnej.

 5. Usługodawca zobowiązuje się umieszczać Regulamin na Platformie B2B.

 6. Partner Handlowy musi zaakceptować regulamin , aby dokonywać zakupów.

 7. Partner oświadcza, iż otrzymał login  niezbędne do użytkowania funkcjonalności serwisu B2B   hasło Partner  ustala sam .

 8. Partner Handlowy przystępując do użytkowania serwisu B2B  po spełnieniu jego warunków oświadcza, że :

 • został poinformowany o warunkach serwisu B2B

 • zapoznał się z warunkami procesu składania zamówień i ich potwierdzania

 • zapoznał się z warunkami płatności ,kompletacji i transportu dostaw,


Uwagi
 

 • Vipilimex Sp.zo.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, zmiany Regulaminu obowiązują od momentu  wskazania-poinformowania  i umieszczenia na Platformie B2B  z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone przed wejściem w życie tych zmian będą realizowane  na zasadach dotychczasowych.

 •  Odmowa akceptacji zmiany Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 2,02,2020  r.

bottom of page